fbpx Skip to content

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI DECLARAŢIAUNICĂ.RO

1. DOMENIUL DE APLICARE 

1.1 Aceste condiții guvernează relația cu utilizatorii serviciilor oferite de pagina de internet DeclaratiaUnica.ro şi de programele de calculator, aplicațiile software și soluțiile tehnice încorporate în aceasta (denumite în continuare „Aplicația”).

1.2 Aplicația este furnizată de KNOW NOW SOLUTIONS S.R.L., o societate înființată și funcționând potrivit legii române, cu sediul în Jud. Ilfov, Oraș Voluntari, Strada Emil Racoviță nr. 26, bl. A, et. 1, ap. 2, având număr de ordine în registrul comerțului J23/2855/2011 şi cod unic de înregistrare 29283754, atribut fiscal RO (denumită în continuare „Furnizor”).

1.3 Aceste condiții reprezintă contractul încheiat de Furnizor cu orice utilizator al Aplicației (denumit în continuare „Utilizator”), indiferent dacă acesta accesează pagina de internet declaratiaunica.ro sau utilizează Aplicația gratuit, pentru testarea funcționalităților, sau comandă un pachet de servicii, oricare ar fi tipul acestuia. Dacă anumiți Utilizatori vor încheia cu Furnizorul un contract specific care include, individual sau alături de alte servicii sau soluții, și Aplicația (denumit în continuare „Contract Specific”), atunci respectivul Contract Specific se va aplica cu prioritate față de prezentele condiții.

1.4 Aplicația. Aplicația se adresează contribuabililor persoane fizice și permite Utilizatorilor să completeze declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, să stocheze datele aferente completării acesteia, precum și să folosească alte servicii auxiliare (inclusiv, fără limitare, modulul de calcul al veniturilor din transferul monedelor virtuale – modulul crypto). Aplicația se adresează exclusiv persoanelor peste 18 ani.

1.5 Modulul crypto. Ca parte integrantă a Aplicației, modulul crypto preia informații privind tranzacțiile cu monede virtuale din interfețele platformelor de tranzacționare sau din fișierele încărcate de Utilizator. Pe baza informațiilor primite, Aplicația prezintă rapoarte privind tranzacțiile preluate și oferă estimări privind câștigul realizat din transferul de monede virtuale.

1.6 Acceptarea Condițiilor. Utilizatorul ia cunoștință de prezentele condiții înainte de utilizarea Aplicației. Atunci când bifează căsuța „Sunt de acord cu termenii și condițiile” la înregistrarea pe pagina ro, Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat prezentele condiții și că, astfel, încheie un contract cu Furnizorul. Condițiile actualizate pot fi consultate oricând pe pagina de internet declaratiaunica.ro

1.7 Protecția datelor cu caracter personal. Prezentele Condiții se completează, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu politica de confidențialitate DeclaratiaUnica.ro (denumită în continuare „Politica de Confidențialitate”), pe care o puteți găsi la adresa de internet https://www.declaratiaunica.ro/politica-de-confidentialitate sau la o adresă succesoare, după cum poate fi aceasta modificată de Furnizor. Utilizatorul va introduce în Aplicație numai date reale și exacte și se obligă să le actualizeze ori de câte ori este cazul.

1.8 Modificarea Condițiilor. Prezentele condiții pot fi modificate unilateral de Furnizor. Noile condiții vor intra în vigoare la data publicării lor pe pagina DeclaratiaUnica.ro si se vor aplica imediat pentru serviciile achiziționate după publicare. Pentru serviciile deja achiziționate, modificările vor intra în vigoare în 30 de zile de la transmiterea prin email a noilor condiții către respectivul Utilizator. Dacă nu este de acord cu noile condiții, în cadrul termenului de 30 de zile, Utilizatorul poate înceta gratuit contractul.

2. UTILIZAREA APLICAȚIEI

2.1 Dreptul de utilizare acordat. În limitele prezentelor condiții, Utilizatorul primește un drept de utilizare neexclusiv, netransmisibil și fără drept de sub-licențiere privind Aplicația. Dreptul de utilizare acordat include (a) accesul de la distanță la contul Utilizatorului, (b) introducerea datelor și prelucrarea acestora prin intermediul soluțiilor Furnizorului, (c) stocarea datelor şi (d) descărcarea conținutului digital obținut în urma prelucrării datelor.

2.2 Numărul de utilizatori. Dreptul este acordat numai Utilizatorului înregistrat pe pagina DeclaratiaUnica.ro și nu este transmisibil.

2.3 Înregistrarea. Pentru înregistrarea în Aplicație, Utilizatorul trebuie să introducă adresa de email și parola (denumite în continuare „Datele de Acces”). După crearea contului, Aplicația va transmite un email cu un link de confirmare, pentru finalizarea înregistrării. Furnizorul oferă Utilizatorilor și opțiunea de securizare a accesului cu un factor suplimentar de autentificare, prin intermediul telefonului mobil. Utilizatorul va păstra Datele de Acces în condiții de confidențialitate și securitate, astfel încât să împiedice utilizarea lor neautorizată. Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice activități desfășurate în contul său. Furnizorul nu va răspunde pentru dezvăluirea neautorizată a Datelor de Acces de către Utilizator. În acest sens, Utilizatorul va despăgubi Furnizorul pentru orice pretenții invocate de un terț ca urmare a utilizării neautorizate a contului Utilizatorului. Dacă are suspiciuni că Datele de Acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, Utilizatorul trebuie să informeze imediat Furnizorul și, dacă este posibil, să ia măsuri pentru schimbarea Datelor de Acces.

2.4 Cunoașterea clientelei (KYC). În unele situații, legea poate impune Furnizorului să ia măsuri pentru cunoașterea clientelei și, în acest scop, va putea solicita informații și documente legate de identitatea și activitatea Utilizatorului. Dacă nu primește de la Utilizator informațiile și documentele solicitate, Furnizorul poate restricționa accesul Utilizatorului la Aplicație.

2.5 Modificarea Aplicației. Furnizorul are dreptul, la discreția sa, să actualizeze sau să modifice Aplicația ori unele funcții ale acesteia, fără vreo notificare a Utilizatorului.

3. GARANȚIE

3.1 Serviciul oferit CA ATARE. Utilizatorul folosește Aplicația ca atare, „așa cum este”, în starea de funcționare și având caracteristicile de la data înregistrării, fără alte caracteristici suplimentare sau alte garanții. Utilizarea Aplicației se face pe riscul Utilizatorului și nu presupune procurarea unui rezultat concret ori asigurarea unor funcționalități speciale pentru Utilizator.

3.2 Limitele informațiilor furnizate de Aplicație. Informațiile oferite Utilizatorului de Aplicație nu reprezintă consiliere juridică ori consultanță financiară, fiscală, contabilă, de investiții, de afaceri sau de orice altă natură. Obligațiile de declarare a veniturilor și de plată a impozitelor revin integral și exclusiv Utilizatorului sau contribuabilului, după caz. Aplicația facilitează introducerea, încărcarea și/sau sincronizarea informațiilor, dar nu înlocuiește responsabilitățile stabilite de legislație în sarcina Utilizatorului sau a contribuabilului. Materialele livrate de Aplicație pot conține erori tehnice, de introducere a datelor sau alte erori materiale. Furnizorul nu garantează că materialele sunt corecte, complete și actualizate sau că sunt adecvate pentru situația Utilizatorului.

3.3 Limitele de funcționare. Furnizorul nu garantează că Aplicația va funcționa neîntrerupt, fără întârzieri sau fără erori, omisiuni, bug-uri ori inexactități. De asemenea, Furnizorul nu garantează că disfuncționalitățile Aplicației, indiferent de cauză, pot fi identificate sau corectate de Furnizor sau de partenerii Furnizorului.

3.4 Sisteme de calcul compatibile. Aplicația funcționează numai pe sisteme de calcul compatibile, care au acces la internet și care utilizează anumite tipuri de sisteme de operare sau browsere. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea acestora cerințe, după cum acestea pot fi actualizate la intervale de timp.

3.5 Garanție limitată. În cea mai mare măsură permisă de lege, Aplicația este oferită Utilizatorului fără vreo garanție explicită, implicită, de natură legală sau contractuală privind funcționarea, calitatea, adecvarea funcționalităților, securitatea, lipsa viciilor aparente sau ascunse. Utilizatorul recunoaște în mod expres că utilizează Aplicația pe riscul său exclusiv și, prin urmare, orice risc legat de funcționarea, calitatea, adecvarea funcționalităților sau securitatea Aplicației este suportat numai de Utilizator.

3.6 Funcționarea rețelelor de comunicație sau a serviciilor terților. Utilizatorul cunoaște și acceptă că nici Furnizorul și nici partenerii acestuia nu controlează (a) funcționarea și securitatea mijloacelor de comunicare, inclusiv, fără limitare, a internetului, sau (b) funcționarea și securitatea unui alt serviciu oferit de către un terț, inclusiv, fără limitare, autorități publice (inclusiv, fără limitare, ANAF) sau furnizori de servicii software, servicii de găzduire sau servicii cloud. Drept urmare, funcționarea Aplicației poate fi limitată, întârziată, întreruptă sau nesigură din cauza operării defectuoase a mijloacelor de comunicare sau a serviciilor terților, iar Furnizorul și partenerii Furnizorului nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii, pierderi, costuri sau cheltuieli cauzate de astfel de evenimente.

3.7 Limitele capacităților de conectare și stocare. Având în vedere că Furnizorul utilizează capacități limitate de conectare și stocare, este posibil ca, în anumite situații, aceste capacități să fie depășite. Utilizatorul ia cunoștință de acest risc, iar Furnizorul nu va răspunde pentru orice prejudicii, pierderi, costuri sau cheltuieli cauzate de indisponibilitatea Aplicației ori de pierderea sau alterarea datelor din această cauză.

3.8 Perioadele de mentenanță. Aplicația sau serviciile terților pe care aceasta le folosește pot fi indisponibile pentru mentenanță. Furnizorul va depune eforturi să comunice în Aplicație perioadele în care funcționarea va fi întreruptă pentru mentenanță. Cu toate acestea, Utilizatorul recunoaște că Furnizorul nu are nicio obligație de a întreține sau actualiza Aplicația și nici nu poate să prevadă situațiile în care sunt necesare intervenții de mentenanță.

4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI ACTIVITĂȚI INTERZISE

4.1 Conținutul adăugat de Utilizator. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru orice date, informații ori alt tip de conținut introdus sau încărcat în Aplicație ori sincronizat cu aceasta (denumit generic „Conținutul adăugat de Utilizator”). Ca regulă, Furnizorul nu revizuiește și nu analizează independent Conținutul adăugat de Utilizator, dar, dacă acesta afectează funcționarea Aplicației sau încalcă prezentele condiții, Furnizorul poate, la discreția sa, elimina sau restricționa accesul la respectivul conținut. Furnizorul nu este responsabil pentru exactitatea și realitatea Conținutului adăugat de Utilizator. Utilizatorul este singurul responsabil pentru stocarea de siguranță a Conținutului adăugat de Utilizator (back-up).

4.2 Utilizarea de către Furnizor a Conținutului adăugat de Utilizator. Pentru funcționarea Aplicației, Furnizorul va putea organiza, structura, stoca, adapta, modifica, extrage, consulta, analiza sau combina cu alte date sau informații Conținutul adăugat de Utilizator.

4.3 Excluderea oricăror drepturi implicite. Furnizorul este proprietarul Aplicației, iar textul, conținutul, programele de calculator, conținutul video, sunetul, grafica, fotografiile, ilustrațiile, denumirile, siglele, mărcile, domeniile de internet și orice alte materiale, puse la dispoziție de către Furnizor în Aplicație sunt protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe, drepturi de proprietate sau licență asupra mărcii sau alte categorii de drepturi, al căror titular poate fi Furnizorul și/sau un terț. Utilizatorul primește doar dreptul neexclusiv și netransmisibil de utilizare a Aplicației în limitele stabilite prin aceste condiții, iar existența oricăror alte drepturi suplimentare ale Utilizatorului este exclusă. Materialele livrate Utilizatorului de Aplicație nu pot fi publicate ori distribuite în alt mod, gratuit sau în scop comercial.

4.4 Activități interzise. Utilizatorul nu va putea:

(a) introduce în Aplicație date sau informații pe care nu are dreptul să le utilizeze;

(b) elimina, modifica sau altera, în orice mod, vreun mijloc tehnic de protecție ori vreun mijloc de informare privind proprietatea intelectuală a Furnizorului asupra Aplicației;

(c) sub-licenția, ceda, transfera, transmite, închiria, exploata comercial sau pune la dispoziția unui terţ, în orice mod, direct sau indirect, Aplicația sau orice componentă a acesteia;

(d) decompila, dezasambla, decoda, decripta, modifica, traduce sau rearanja Aplicația;

(e) efectua procedee de inginerie inversă sau de analiză a structurii datelor în scopul de a dezvolta, utiliza sau întreține, direct sau indirect, soluții de programare similare cu ori derivate din Aplicație;

(f) accesa Aplicația în alt mod decât prin înregistrarea pe pagina declaratiaunica.ro, fără acordul prealabil al Furnizorului;

(g) accesa, extrage ori indexa date din Aplicație la care nu este autorizat să aibă accesul;

(h) utiliza Aplicația într-un mod care încalcă prevederile legale sau lezează drepturile și interesele legitime ale terților, cum sunt, fără limitare, utilizarea sub o identitate falsă; transmiterea de comunicări nesolicitate; comunicarea fără drept de informații din sfera vieții private; transmiterea și/sau răspândirea de comunicări injurioase, calomnioase, obscene, pornografice sau care aduc atingere bunelor moravuri; încălcarea dreptului de autor sau altor drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți; transmiterea sau răspândirea de mesaje destinate să hărțuiască sau să amenințe persoane; urmărirea fără drept a activității unei persoane;

(i) utiliza Aplicația pentru introducerea sau răspândirea de viruși informatici, programe de tip „Cal Troian”, programe de urmărire a activității (spyware), programe destinate blocării serviciului (DDoS), programe destinate accesării fără drept a unui sistem informatic sau programe destinate utilizării fără drept a unui sistem pentru obținerea unui beneficiu patrimonial, cum este, fără limitare, generarea („minarea”) de monede virtuale;

(j) utiliza Aplicația într-un mod care să afecteze sau să întrerupă funcționarea acesteia ori să afecteze funcționarea pentru alți utilizatori;

(k) permite unui terț să realizeze vreo activitate interzisă prin acest art. 4.

4.5 Aplicarea sancțiunilor. Este interzisă utilizarea Aplicației de persoanele supuse sancțiunilor instituite de Organizația Națiunilor Unite, de către Uniunea Europeană sau de către Statele Unite ale Americii. Dacă Furnizorul are suspiciuni că un Utilizator este o persoană sancționată, atunci îi va suspenda imediat accesul la Aplicație.

5. PREȚURI ȘI PLATĂ

5.1 Prețurile aplicabile. Pentru folosirea Aplicației, Utilizatorul va plăti prețurile conform listei afișate pe pagina ro (denumită în continuare „Lista de Prețuri”). Lista de Prețuri prevede pachetele de servicii, precum și opțiunile suplimentare oferite Aplicație.

5.2 Calculul prețului. Prețul ce va fi plătit efectiv de Utilizator va fi stabilit în funcție de pachetul de servicii contractat și de opțiunile suplimentare alese de Utilizator.

5.3 Plata Prețului. Prețul va fi plătit avans, atunci când Utilizatorul plasează o anumită comandă în Aplicație, dacă părțile nu convin altfel.

5.4 Imputația plății. Plățile Utilizatorului vor stinge obligațiile acestuia în ordinea cronologică a scadenței lor.

6. RĂSPUNDERE

6.1 Răspunderea Utilizatorului. Utilizatorul este integral răspunzător, atât față de Furnizor, cât și față de terți, pentru Conținutul adăugat de Utilizator. Utilizatorul va despăgubi Furnizorul pentru orice pretenție a unui terț provenind din sau legată de Conținutul adăugat de Utilizator, inclusiv în ceea ce privește legalitatea, integritatea, disponibilitatea, corectitudinea sau securitatea acestuia. De asemenea, Utilizatorul exonerează Furnizorul și îl va despăgubi pe acesta pentru orice pretenție a unui terț provenind din sau în legătură cu încălcarea prezentelor condiții, în special pentru desfășurarea activităților interzise prevăzute de art. 4.4 și 4.5.

6.2 Limitarea răspunderii Furnizorului. În cea mai mare măsură permisă de lege, în orice circumstanță, răspunderea Furnizorului pentru orice prejudiciu, pierdere, cost sau cheltuială provenind din ori în legătură cu orice încălcare a unei obligații stabilite prin contract sau provenind din ori în legătură cu utilizarea Aplicației nu va putea depăși echivalentul prețului plătit de Utilizator pentru folosirea Aplicației în anul imediat anterior producerii faptului sau manifestării împrejurării care a atras răspunderea Furnizorului.

6.3 Compensație. Furnizorul va putea compensa orice sume datorate Utilizatorului cu titlu de despăgubiri, cu orice sume datorate Furnizorului de către Utilizator.

6.4 Excluderea răspunderii pentru prejudicii indirecte. Furnizorul nu va răspunde pentru nici un fel de prejudicii indirecte provenind din sau în legătură cu folosirea Aplicației, inclusiv, fără limitare, orice prejudicii sau beneficii nerealizate ca urmare a pierderii, alterării, distrugerii sau divulgării datelor ori ca urmare a funcționării defectuoase sau indisponibilității Aplicației.

6.5 Prescripție. Dreptul la acțiune pentru orice pretenții provenind din sau în legătură cu aceste condiții ori provenind din sau în legătură cu folosirea Aplicației se va prescrie în termen de un (1) an de la data la care respectivul drept a luat naștere. Orice acțiune ulterioară va fi respinsă ca prescrisă.

7. SUSPENDAREA EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE

7.1 Cauze de suspendare. Dacă Utilizatorul încalcă vreuna dintre prezentele condiții sau dacă acesta nu plătește prețul la scadență, atunci Furnizorul va putea suspenda cu efect imediat accesul la Aplicație, prin transmiterea unei notificări prin email către Utilizator.

8. DURATĂ, REZILIERE ȘI DENUNȚARE

8.1 Durata. Contractul între Utilizator și Furnizor este încheiat pe durata nedeterminată și începe la data înregistrării contului de către Utilizator.

8.2 Renunțarea la Serviciu. Utilizatorul poate renunța oricând la utilizarea Aplicației, prin transmiterea unei notificări scrise către Furnizor la adresa de email prevăzută în Aplicație. Ca urmare a notificării, contractul va înceta imediat.

8.3 Denunțare. Furnizorul va putea denunța unilateral contractul cu un preaviz de 30 de zile.

8.4 Reziliere. Furnizorul poate rezilia oricând contractul, prin transmiterea unei notificări, dacă Utilizatorul realizează vreuna dintre activitățile interzise de art. 4 ori încalcă legislația aplicabilă. Rezilierea se va produce automat, fără vreo altă formalitate și are ca efect încetarea contractului.

8.5 Încetarea pentru neutilizare. Contractul încetează de drept în termen de trei (3) ani de la data ultimei utilizări a Aplicației de către Utilizator.

8.6 Obligații scadente. Încetarea contractului în conformitate cu aceste condiții nu are efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți.

8.7 Efectele încetării. În toate cazurile de mai sus, Furnizorul va restricționa accesul Utilizatorului la Aplicație începând cu data încetării contractului. În urma încetării, Utilizatorul nu va mai avea acces la conținutul din Aplicație, inclusiv la Conținutul adăugat de Utilizator. Utilizatorul este responsabil ca, înainte de încetare, să descarce conținutul de care are nevoie, atunci când Aplicația permite acest lucru.

9. SERVICII ALE TERȚILOR

9.1 Aplicația poate integra sau include în alt mod conținut sau servicii ale terților (inclusiv, fără limitare, servicii ale unor consultanți externi). În acest caz, alte termene și condiții se vor aplica acestor servicii ale terților (inclusiv în ceea ce privește protecția datelor), iar Utilizatorul va avea o relație contractuală directă cu aceștia, fără ca Furnizorul să fie în vreun fel răspunzător față de Utilizator.

10. CONFIDENȚIALITATE

10.1 Obligația de confidențialitate. Părțile nu vor dezvălui terților informațiile confidențiale la care au acces în urma furnizării și, respectiv, utilizării Aplicației.

10.2 Informații excluse. Nu va fi considerată informație confidențială: (a) informația dobândită de oricare dintre Părți în mod independent, fără a avea legătură cu cealaltă Parte, înainte de încheierea contractului, (b) informația dobândită de oricare dintre Părți de la un terț după încheierea contractului, dacă Partea care a dobândit informația nu este ținută de o obligație de confidențialitate în raport cu terțul, sau (c) informația care a devenit publică din cauze independente de Partea care a primit informația.

10.3 Dezvăluirea potrivit legii. Furnizorul va putea transmite informații confidențiale în urma cererii unei autorități publice în exercitarea de către aceasta a atribuțiilor ei stabilite prin lege sau în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

10.4 Studii. Furnizorul poate colecta date anonimizate legate de utilizarea Aplicației de către Utilizator pentru elaborarea de statistici și studii și le poate face publice în vederea descrierii modului de utilizare a DeclaratiaUnica.ro.

10.5 Limitele securității internetului. Furnizorul ia măsuri pentru asigurarea securității datelor introduse de Utilizator. Furnizorul nu poate garanta securitatea acestora, având în vedere că transmisia datelor prin internet presupune riscuri aflate în afara controlului Furnizorului.

11. LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

11.1 Legea aplicabilă. Condițiile sunt guvernate de legea română.

11.2 Jurisdicție. Orice litigii provenind din sau în legătură cu prezentele condiții ori cu încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea acestora vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din municipiul București.

12. FORȚA MAJORĂ

12.1 Cazurile de forță majoră. Nici una dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a oricărei obligații din Contract, dacă aceasta este cauzată de forța majoră. Forța majoră include, fără limitare, război, ostilități militare; revolte, rebeliuni, proteste și greve; inundații și cutremure; întreruperi ale funcționării rețelelor de transport și distribuție energie electrică sau a rețelelor de telecomunicații.

13. CESIUNE

13.1 Drepturi netransmisibile. Utilizatorul nu va putea cesiona contractul sau drepturile ori obligațiile conținute de acesta fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

13.2 Cesiunea de către Furnizor. Furnizorul va putea cesiona integral sau parțial contractul încheiat cu Utilizatorul sau orice drepturi provenind din acesta, iar prin acceptarea prezentelor condiții, Utilizatorul este de acord cu cesiunea, fără să fie necesară vreo altă formalitate.

14. ASISTENȚĂ

14.1 Pentru întrebări sau sugestii, Utilizatorul poate contacta Furnizorul la datele de contact disponibile în Aplicație. Utilizatorul recunoaște că serviciile de asistență în legătură cu utilizarea Aplicației pot fi limitate în funcție de capacitatea Furnizorului.

14.2 Atunci când transmite idei, documente, sugestii sau propuneri (denumite în continuare „Contribuții”), Utilizatorul va respecta următoarele condiții:

      • nici una dintre Contribuții nu va conține informații confidențiale sau informații care încalcă dreptul de proprietate intelectuală al unui terț;
      • Furnizorul va putea utiliza Contribuțiile în orice mod, la discreția sa, inclusiv va putea face publice Contribuțiile Utilizatorului;
      • Furnizorul nu va fi obligat să remunereze sau să recompenseze în alt mod Utilizatorul pentru Contribuții.

15. NOTIFICĂRI

15.1 Transmiterea notificărilor. Orice notificare transmisă în baza Condițiilor va fi transmisă numai în scris, la adresele sau datele de contact menționate în prezentele condiții (pentru Furnizor) și la înregistrarea sau modificarea contului (pentru Utilizator).

15.2 Actualizarea datelor de contact. Toate comunicările și notificările legate de utilizarea Aplicației vor fi făcute la datele de contact furnizate de Utilizator în Aplicație și este de datoria Utilizatorului să furnizeze informații actualizate sau, în caz contrar, Furnizorul le va folosi pe cele disponibile și va considera comunicarea trimisă în mod corect la acele date de contact.

16. NULITATE PARȚIALĂ

16.1 Divizibilitate. Dacă o instanță competentă decide că o clauză din aceste condiții, în orice măsură, este sau devine nulă ori nu poate fi pusă în executare, atunci respectiva clauză va fi considerată în măsura respectivă (și numai în măsura respectivă) că nu face parte din condiții, iar restul condițiilor vor fi în continuare valabile și obligatorii.