fbpx
Skip to content

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI  DECLARAŢIAUNICĂ.RO

(v 1.1 – 12.04.2021)

 1. DOMENIUL DE APLICARE
  • Aceste condiții (denumite în continuare „Condițiile”) se aplică serviciilor accesibile de pe pagina de internet DeclaratiaUnica.ro şi programelor de calculator, aplicațiilor software, soluțiilor tehnice încorporate în aceasta (denumite generic „Serviciul”).
  • Serviciul este oferit de KNOW NOW SOLUTIONS S.R.L., o societate înființată și funcționând potrivit legii române, cu sediul în Jud. Ilfov, Oraș Voluntari, Strada Emil Racoviță nr. 26, bl. A, et. 1, ap. 2, având număr de ordine în registrul comerțului J23/2855/2011 şi cod unic de înregistrare 29283754, atribut fiscal RO (denumită în continuare „KNS”).
  • Clienții relevanți. Condițiile se aplică relației contractuale din KNS și orice client al Serviciului (denumit în continuare „Clientul”), indiferent dacă acesta accesează Serviciul gratuit, pentru testarea funcționalităților, sau în baza unui abonament, oricare ar fi tipul acestuia. Dacă un Client va încheia cu KNS un contract specific care include, individual sau alături de alte servicii sau soluții, și Serviciul (denumit în continuare „Contract Specific”), atunci respectivul Contract Specific va aplica cu prioritate față de prezentele Condiții.
  • Acceptarea Condițiilor. Clientul ia cunoștință de prezentele Condiții înainte de utilizarea Serviciului și acestea sunt acceptate de Client atunci când acesta bifează căsuța „Sunt de acord cu termenii și condițiile” la înregistrarea pe pagina ro. Utilizarea Serviciului presupune respectarea acestor Condiții.
  • Protecția datelor cu caracter personal. Prezentele Condiții se completează, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu politica de confidențialitate ro (denumită în continuare „Politica de Confidențialitate”), pe care o puteți găsi la adresa de internet https://www.declaratiaunica.ro/politica-de-confidentialitate sau la o adresă succesoare, după cum poate fi aceasta modificată de KNS.
  • Modificarea Condițiilor. Condițiile aplicabile unei anumite relații cu Clientul sunt cele afișate pe pagina ro la data înregistrării. Prezentele condiții pot fi modificate unilateral de KNS. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștință Clientului în scris, cu cel puțin o (1) lună înainte ca modificarea să devină efectivă. Dacă, în cadrul acestui termen, Clientul nu comunică în scris către KNS dezacordul privind modificarea Condițiilor, atunci modificarea va fi considerată acceptată, iar noile prevederi vor produce efecte depline în raporturile dintre Părți.
 2. UTILIZAREA SERVICIULUI
  • Dreptul de utilizare acordat. În schimbul și sub condiția plății prețului stabilit și în limitele Condițiilor, Clientul primește dreptul de utilizare neexclusiv, netransmisibil și fără drept de sub-licențiere pentru Serviciu. Dreptul de utilizare acordat Clientului include (a) accesul de la distanță la contul Clientului de pe pagina ro, (b) introducerea datelor și prelucrarea acestora prin intermediul soluțiilor KNS, (c) stocarea datelor şi (d) descărcarea conținutului digital obținut în urma prelucrării datelor.
  • Numărul de utilizatori. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru Clientul înregistrat pe pagina ro și acest drept nu este transmisibil.
  • Gestionarea datelor de acces. Pentru utilizarea Serviciului, Clientul trebuie să introducă numele de utilizator și parola (denumite în continuare „Datele de Acces”). KNS oferă Clientului și opțiunea de securizare a accesului cu un factor suplimentar de autentificare. Clientul este responsabil pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Datelor de Acces, iar KNS nu va răspunde pentru pierderea Datelor de Acces de către Client. În cazul în care Clientul are suspiciuni că Datele de Acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, Clientul trebuie să informeze imediat KNS și, dacă este posibil, să ia măsuri pentru schimbarea Datelor de Acces.
  • Modificarea Serviciului. KNS va avea dreptul să modifice unilateral Serviciul oricând, în măsura în care nu va reduce funcționalitățile esențiale ale acestuia.
 3. GARANȚIE
  • Serviciul oferit CA ATARE. Serviciuleste pus la dispoziția Clientului ca atare, în starea de funcționare și având caracteristicile de la data înregistrării, fără alt fel de garanții. Serviciul este oferit pe baza celor mai bune eforturi, fără să presupună procurarea unui rezultat concret pentru Client.
  • Excluderea dreptului la retragere. Potrivit art. 16 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014, în urma înregistrării, Clientul pierde dreptul la retragere.
  • Limitele de funcționare. KNS nu garantează că serviciulva funcționa fără erori, neîntrerupt, fără întârzieri sau că oricare dintre erorile acestuia pot fi corectate de KNS sau de partenerii KNS.
  • Garanție limitată. În cea mai mare măsură permisă de lege, Serviciul este furnizat Clientului fără vreo garanție explicită, implicită, de natură legală sau contractuală privind funcționarea, calitatea, adecvarea funcționalităților, securitatea, lipsa viciilor aparente sau ascunse.
  • Funcționarea rețelelor de comunicație sau a serviciilor terților. Clientul cunoaște și acceptă că nici KNS și nici partenerii KNS nu controlează (a) funcționarea și securitatea mijloacelor de comunicare, inclusiv, fără limitare, a internetului, sau (b) funcționarea și securitatea unui alt serviciu oferit de către un terț, inclusiv, fără limitare, autorități publice sau furnizori de servicii software, servicii de găzduire sau servicii cloud. Drept urmare, funcționarea serviciului poate fi limitată, întârziată, întreruptă sau nesigură din cauza operării defectuoase a mijloacelor de comunicare sau a serviciilor terților, iar KNS și partenerii KNS nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii, pierderi, costuri sau cheltuieli cauzate de o asemenea operare defectuoasă.
  • Perioadele de mentenanță. KNS va notifica Clientul prin email în legătură cu perioadele în care Serviciul va fi întrerupt pentru mentenanță.
 4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII
  • Datele Clientului. Clientul este titularul unic al datelor cuprinse în orice documente și fișiere prelucrate prin utilizarea Serviciului (denumite în continuare „Datele Clientului”).
  • Excluderea oricăror drepturi implicite. KNS este proprietarul Serviciului, iar Clientul primește doar dreptul neexclusiv și netransmisibil de utilizare a Serviciului. Clientul va avea în raport cu Serviciul numai drepturile stabilite în mod expres prin Condiții, iar existența unor alte drepturi suplimentare ale Clientului este exclusă.
  • Restricții generale. Clientul nu va putea:
 • elimina, modifica sau altera, în orice mod, vreun mijloc tehnic de protecție ori vreun mijloc de informare privind proprietatea intelectuală a KNS asupra Serviciului;
 • sub-licenția, ceda, transfera, transmite, închiria sau pune la dispoziția unui terţ, în orice mod, direct sau indirect, Serviciul sau orice componentă a acestuia;
 • decompila, dezasambla, modifica, traduce sau rearanja Serviciul;
 • efectua procedee de inginerie inversă sau de analiză a structurii datelor în scopul de a dezvolta, utiliza sau întreține, direct sau indirect, soluții de programare similare cu ori derivate din Serviciu;
 • utiliza Serviciul într-un mod care să încalce prevederile legale sau să lezeze drepturile și interesele legitime ale terților, cum sunt, fără limitare, utilizarea sub o identitate falsă; comunicarea fără drept de informații din sfera vieții private; transmiterea și/sau răspândirea de comunicări injurioase, calomnioase, obscene, pornografice sau care aduc atingere bunelor moravuri; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje destinate să hărțuiască sau să amenințe vreuna din Părți sau un terț; introducerea și/sau răspândirea de viruși informatici, programe de tip „Cal Troian”, programe de urmărire a activității (spyware), programe destinate blocării serviciului (DDoS), programe destinate accesării fără drept a unui sistem informatic sau programe destinate utilizării fără drept a unui sistem pentru obținerea unui beneficiu patrimonial, cum este, fără limitare, generarea de monede virtuale;
 • permite unui terț să realizeze vreo acțiune interzisă potrivit acestui art. 4.
 1. PREȚUL SERVICIULUI
  • Prețul Serviciului. Pentru utilizarea Serviciului, Clientul va plăti prețul Serviciului conform listei afișate pe pagina ro (denumită în continuare „Lista de Prețuri”). Lista de Prețuri prevede tipurile de abonament, precum și opțiunile suplimentare oferite în legătură cu Serviciul.
  • Calculul prețului. Prețul ce va fi plătit efectiv de Client va fi stabilit în funcție de abonamentul contractat și de opțiunile suplimentare alese de Client.
  • Plata Prețului. Prețul va fi plătit atunci când Clientul plasează o anumită comandă pentru Serviciu.
  • Imputația plății. Plățile Clientului vor stinge obligațiile acestuia în ordinea cronologică a scadenței lor.
 2. RĂSPUNDERE
  • Răspunderea pentru Datele Clientului. Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Serviciul. KNS are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client și, prin urmare, Clientul va despăgubi KNS pentru orice pretenție a unui terț provenind din sau în legătură cu Datele Clientului inclusiv în ceea ce privește integritatea, disponibilitatea, corectitudinea sau securitatea acestora.
  • Limitarea răspunderii. În cea mai mare măsură permisă de lege, în orice circumstanță, răspunderea KNS pentru orice prejudiciu, pierdere, cost sau cheltuială provenind din ori în legătură cu orice încălcare a unei obligații stabilite prin contract sau provenind din ori în legătură cu utilizarea serviciului nu va putea depăși echivalentul prețului plătit de client pentru utilizarea serviciului în anul imediat anterior producerii faptului sau manifestării împrejurării care a atras răspunderea KNS.
  • Compensație. KNS va putea compensa orice sume datorate Clientului cu titlu de despăgubiri, cu orice sume datorate de Client pentru utilizarea Serviciului.
  • Excluderea răspunderii pentru prejudicii indirecte. KNS nu va răspunde pentru nici un fel de prejudicii indirecte sau beneficii nerealizate, inclusiv, fără limitare, pierderea, alterarea, distrugerea sau divulgarea datelor, provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului.
  • Prescripție. Dreptul la acțiune pentru orice pretenții provenind din sau în legătură cu orice Contract ori provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului se va prescrie în termen de un (1) an de la data la care respectivul drept a luat naștere. Orice acțiune ulterioară va fi respinsă ca prescrisă.
 3. SUSPENDAREA EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE
  • Cauze de suspendare. În cazul în care Clientul încalcă vreuna dintre restricțiile de utilizare a Serviciului sau dacă acesta nu plătește prețul serviciului la scadență, atunci KNS va putea suspenda cu efect imediat accesul la Serviciu sau utilizarea acestuia, prin transmiterea unei notificări prin email către Client.
 4. DURATĂ, REZILIERE ȘI DENUNȚARE
  • Contractul între Client și KNS este încheiat pe durata nedeterminată și începe la data înregistrării contului de către Client.
  • Renunțarea la Serviciu. Clientul va putea renunța oricând la utilizarea Serviciului, prin transmiterea unei notificări scrise către KNS la adresa de email prevăzută în Portal. Renunțarea va produce efecte în cinci (5) zile de primirea notificării de către KNS.
  • Denunțare. KNS va putea denunța unilateral contractul încheiat cu Clientul prin transmiterea unui preaviz de 30 de zile.
  • Încetarea pentru neutilizare. Contractul încetează de drept în termen de trei (3) ani de la data ultimei utilizări a Serviciului de către Client.
  • Obligații Scadente. Încetarea contractului în conformitate cu aceste Condiții nu are efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți.
  • Restricționarea accesului. KNS va restricționa accesul Clientului la Serviciu începând cu data încetării.
  • Efectele anumitor prevederi după încetarea Contractului. Prevederile pct. 1.5 (Protecția datelor cu caracter personal), art. 3 (Garanție), art. 4 (Proprietate Intelectuală și Restricții), art. 6 (Răspundere), art. 9 (Confidențialitate), art. 10 (Legea aplicabilă și Jurisdicție și art. 16 (Notificări) vor produce efecte și după încetarea contractului.

 1. CONFIDENȚIALITATE
  • Obligația de confidențialitate. Părțile nu vor dezvălui terților informațiile confidențiale la care au acces în urma furnizării și, respectiv, utilizării Serviciului.
  • Informații excluse. Nu va fi considerată Informație Confidențială: (a) informația dobândită de oricare dintre Părți în mod independent, fără a avea legătură cu cealaltă Parte, înainte de încheierea contractului, (b) informația dobândită de oricare dintre Părți de la un terț după încheierea contractului, dacă Partea care a dobândit informația nu este ținută de o obligație de confidențialitate în raport cu terțul, sau (c) informația care a devenit publică din cauze independente de Partea care a primit informația.  
 • Dezvăluirea potrivit legii. Oricare Parte va putea transmite Informații Confidențiale la cererea unei autorități publice în exercitarea de către aceasta a atribuțiilor ei stabilite prin lege. În acest caz, în măsura permisă de lege, Partea în cauză va informa în cel mai scurt cealaltă Parte în legătură cu (a) natura cererii autorității publice, (b) informațiile dezvăluite și (c) data dezvăluirii acestora.
 • Studii. KNS poate colecta date anonimizate legate de utilizarea Serviciului de către Client pentru elaborarea de statistici și studii și le poate face publice în vederea descrierii modului de utilizare a ro.
 • Limitele securității internetului. KNS ia măsuri pentru asigurarea securității datelor introduse de Client. KNS nu poate garanta securitatea acestora, având în vedere că transmisia datelor prin internet presupune riscuri aflate în afara controlului KNS.
 1. LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

                                            

 • Legea aplicabilă. Contractul este guvernat de și interpretat conform legii române.
 • Jurisdicție. Orice litigii provenind din sau în legătură cu Contractul ori cu încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din municipiul București.
 1. FORȚA MAJORĂ

 

 • Cazurile de forță majoră. Nici una dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a oricărei obligații din Contract, dacă aceasta este cauzată de forța majoră. Forța majoră include, fără limitare, război, ostilități militare; revolte, rebeliuni, proteste și greve; inundații și cutremure; întreruperi ale funcționării rețelelor de transport și distribuție energie electrică sau a rețelelor de telecomunicații.
 1. CESIUNE
  • Drepturi netransmisibile. Clientul nu va putea cesiona Contractul sau drepturile ori obligațiile conținute de acesta fără acordul prealabil scris al KNS.
  • Cesiunea KNS. KNS va putea cesiona integral sau parțial Contractul sau orice drepturi provenind din acesta.

 1. NOTIFICĂRI
  • Transmiterea notificărilor. Orice notificare transmisă în baza Condițiilor va fi transmisă numai în scris, printr-un mijloc care să asigure confirmarea primirii, la adresele sau datele de contact menționate pe pagina ro (pentru KNS) și la înregistrarea sau modificarea contului (pentru Client).
 2. NULITATE PARȚIALĂ
  • Dacă o instanță competentă decide că o clauză din aceste Condiții, în orice măsură, este sau devine nulă ori nu poate fi pusă în executare, atunci respectiva clauză va fi considerată în măsura respectivă (și numai în măsura respectivă) că nu face parte din Condiții, iar restul Condițiilor vor fi considerate în continuare ca fiind valabile și obligatorii.

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DECLARAŢIAUNICĂ.RO

(valabil pana la 12.04.2021, ascuns de atunci)

 1. DOMENIUL DE APLICARE
 • Aceste condiții (denumite în continuare „Condiţiile”) se aplică utilizării serviciului declaraţiaunică.ro şi oricăror şi tuturor programelor de calculator, aplicaţiilor software, soluţiilor tehnice încorporate în acesta (denumit generic „Serviciul DU”), ce este oferit de KNOW NOW SOLUTIONS S.R.L., o societate constituită şi funcţionând potrivit legii române, cu sediul în Jud. Ilfov, Oraş Voluntari, Strada Emil Racoviță nr. 26, bl. A, et. 1, ap. 2, având număr de ordine în registrul comerţului J23/2855/2011 şi cod unic de înregistrare 29283754, atribut fiscal RO (denumită în continuare „KNS”).
 • Clienţii relevanţi. Condiţiile se aplică utilizării Serviciului DUde către orice client (denumit în continuare „Client”). În cazul în care un Client va încheia cu KNS un contract specific care include, individual sau alături de alte servicii sau soluţii, şi Serviciul DU (denumit în continuare „Contract Specific”), atunci respectivul Contract Specific va prevala faţă de prezentele Condiţii.
 • Protecţia datelor cu caracter personal. Prevederile prezentelor Condiţii se completează, în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, cu politica de protecţie a datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica de Protecţia a Datelor” sau „PPD”), pe care o puteţi găsi la adresa de internet [____] sau la o adresă succesoare, după cum poate fi modificată la intervale de timp
 • Modificarea Condiţiilor. Prezentele condiţii pot fi modificate unilateral de KNS, Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoştinţă Clientului în scris, cu cel puţin o (1) lună înainte ca modificarea să devină efectivă. Dacă, în cadrul acestui termen de o (1) lună, Clientul nu comunică în scris către KNS dezacordul privind modificarea Condiţiilor, atunci modificarea va fi considerată acceptată, iar noile prevederi vor produce efecte depline în raporturile dintre Părţi.
 1. UTILIZAREA SERVICIULUI DU
 • Dreptul de utilizare acordat. În schimbul şi sub condiţia plăţii preţului stabilit şi în limitele Condiţiilor, Clientul primeşte dreptul de utilizare neexclusiv, netransmisibil şi fără drept de sub-licenţiere pentru Serviciul DU. Dreptul de utilizare acordat Clientului include (a) accesul la distanţă la contul Clientului de pe portalul ro (denumit în continuare „Portalul”), (b) introducerea şi procesarea datelor şi (c) stocarea în portal şi descărcarea conţinutului digital obţinut în urma procesării datelor.   
 • Numărul de utilizatori. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru Clientul s-a înrolat în Serviciul DU.
 • Gestionarea datelor de acces. Pentru utilizarea Serviciului DU, Clientul trebuie să introducă numele de cont şi parola (denumite în continuare „Datele de Acces”). Clientul este responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii Datelor de Acces. În cazul în care Clientul are suspiciuni că Datele de Acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, Clientul trebuie să informeze imediat KNS şi, dacă este posibil, să ia măsuri pentru schimbarea Datelor de Acces.
 • Modificarea Serviciului DU. KNS va avea dreptul să modifice unilateral Serviciul DU oricând, în măsura în care nu va reduce funcţionalităţile esenţiale ale acestuia.
 1. GARANŢIE
 • Serviciul DU oferit CA ATARE. Servicul DUeste pus la dispoziția Clientului „CA ATARE,” în starea de funcţionare şi având caracteristicile de la data utilizării acestuia. Serviciul DU este considerat prestat în mod complet atunci când pagina declaratiaunica.ro va afișa Clientului modalitățile de descărcare a declarației. În afara dreptului acordat de KNS potrivit art. 3.2 de mai jos, Clientul ia cunoștință că pierde definitiv dreptul la retragere din contract după prestarea completă a serviciului de către KNS.
 • Garanția „banii înapoi”. Potrivit art. 16 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014, Serviciul DU este exceptat de la dreptul Clientului la retragere. Cu toate acestea, KNS acordă Clientului dreptul să ceară restituirea contravalorii unui anumit Serviciu DU în termen de trei (3) zile de la prestarea acestuia, prin transmiterea la adresa [____] a unui email având ca subiect „Restituire contravaloare serviciu” și în care va fi precizat numărul și data facturii aferente Serviciului DU pentru care solicită restituirea prețului.
 • Limitele de funcționare. KNS NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIUL DUVA FUNCŢIONA FĂRĂ ERORI, NEÎNTRERUPT, FĂRĂ ÎNTÂRZIERI SAU CĂ ORICARE DINTRE ERORILE ACESTUIA POT FI CORECTATE DE KNS SAU DE PARTENERII KNS.
 • Garanţie limitată. În afară de garanția „banii înapoi”, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, SERVICIUL DU ESTE FURNIZAT CLIENTULUI FĂRĂ VREO GARANŢIE EXPLICITĂ, IMPLICITĂ, DE NATURĂ LEGALĂ SAU CONTRACTUALĂ PRIVIND FUNCŢIONAREA, CALITATEA, ADECVAREA FUNCŢIONALITĂŢILOR, SECURITATEA, LIPSA VICIILOR APARENTE SAU ASCUNSE.
 • Funcţionarea reţelelor de comunicaţie sau a serviciilor terţilor. CLIENTUL CUNOAŞTE ŞI ACCEPTĂ CĂ NICI KNS ŞI NICI PARTENERII KNS NU CONTROLEAZĂ (a) FUNCŢIONAREA ŞI SECURITATEA MIJLOACELOR DE COMUNICARE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, A INTERNETULUI, SAU (b) FUNCŢIONAREA ŞI SECURITATEA UNUI SERVICIU OFERIT DE CĂTRE UN TERŢ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, AUTORITĂŢI PUBLICE SAU FURNIZORI DE SERVICII SOFTWARE. DREPT URMARE, FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DU POATE FI LIMITATĂ, ÎNTÂRZIATĂ, ÎNTRERUPTĂ SAU NESIGURĂ DIN CAUZA OPERĂRII DEFECTUOASE A MIJLOACELOR DE COMUNICARE SAU A SERVICIILOR TERŢILOR, IAR KNS ŞI PARTENERII KNS NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE PREJUDICII, PIERDERI, COSTURI SAU CHELTUIELI CAUZATE DE O ASEMENEA OPERARE DEFECTUOASĂ.
 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI RESTRICŢII
 • Datele Clientului. Clientul este titularul unic al datelor cuprinse în orice documente şi fişiere prelucrate prin utilizarea Serviciului DU (denumite în continuare „Datele Clientului”).
 • Excluderea oricăror drepturi implicite. KNS este proprietarul Serviciului DU, iar Clientul primeşte doar dreptul neexclusiv şi netransmisibil de utilizare a Serviciului DU. Clientul va avea în raport cu Serviciul DU numai drepturile stabilite în mod expres prin Contract, iar existenţa unor alte drepturi suplimentare ale Clientului este exclusă.
 • Restricţii generale. Clientul nu va putea:
 • elimina, modifica sau altera, în orice mod, vreun mijloc tehnic de protecţie ori vreun mijloc de informare privind proprietatea intelectuală a KNS asupra Serviciului DU;
 • sub-licenţia, ceda, transfera, transmite, închiria sau pune la dispoziţia unui terţ, în orice mod, direct sau indirect, Soluţiile 4Secunde sau orice componentă a acestora;
 • decompila, dezasambla, modifica, traduce sau rearanja Serviciului DU;
 • efectua procedee de inginerie inversă sau de analiză a structurii datelor în scopul de a dezvolta, utiliza sau întreţine, direct sau indirect, soluţii de programare similare cu ori derivate din Serviciul DU;
 • utiliza Serviciul DU într-un mod care să încalce prevederile legale sau să lezeze drepturile şi interesele legitime ale terţilor, cum sunt, fără limitare, utilizarea sub o identitate falsă; comunicarea fără drept de informaţii din sfera vieţii private; transmiterea şi/sau răspândirea de comunicări injurioase, calomioase, obscene, pornografice sau care aduc atingere bunelor moravuri; transmiterea şi/sau răspândirea de mesaje care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor terţi; transmiterea şi/sau răspândirea de mesaje destinate să hărţuiască sau să ameninţe vreuna din Părţi sau un terţ; introducerea și/sau răspândirea de viruși informatici, programe de tip „Cal Troian”, programe de urmărire a activităţii (spyware), programe destinate blocării serviciului (DDoS), programe destinate accesării fără drept a unui sistem informatic sau programe destinate utilizării fără drept a unui sistem pentru obţinerea unui beneficiu patrimonial, cum sunt, fără limitare, criptomonedele;
 • permite unui terţ să realizeze vreo acţiune interzisă potrivit acestui art. 4.
 1. PLĂŢI
 • Preţul Serviciului DU. Pentru utilizarea Serviciului DU, Clientul va plăti preţurile conform listei de preţuri stabilite de KNS din timp în timp. Lista de preţuri va fi afişată în mod clar pe Portal, în secțiunea „Costuri” a acestuia.
 • Imputaţia plăţii. Plățile Clientului vor stinge obligațiile acestuia în ordinea cronologică a scadenței lor.
 1. RĂSPUNDERE
 • Răspunderea pentru Datele Clientului. Clientul este integral răspunzător pentru Datele Clientului și, dacă este cazul, va despăgubi KNS pentru orice pretenție a unui terț provenind din sau în legătură cu Datele Clientului inclusiv în ceea ce privește integritatea, disponibilitatea, corectitudinea sau securitatea acestora.
 • Limitarea răspunderii. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN ORICE CIRCUMSTANȚĂ, RĂSPUNDEREA KNS PENTRU ORICE PREJUDICIU, PIERDERE, COST SAU CHELTUIALĂ PROVENIND DIN ORI ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE ÎNCĂLCARE A UNEI OBLIGAȚII STABILITE PRIN CONTRACT SAU PROVENIND DIN ORI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SERVICIULUI DU NU VA PUTEA DEPĂȘI ECHIVALENTUL PREȚULUI PLĂTIT DE CLIENT PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI DU ÎN ULTIMELE TREI (3) LUNI IMEDIAT ANTERIOARE PRODUCERII FAPTULUI SAU MANIFESTĂRII ÎMPREJURĂRII CARE A ATRAS RĂSPUNDEREA KNS.
 • Compensaţie. KNS va putea compensa orice sume datorate Clientului cu titlu de despăgubiri, cu orice sume datorate de Client pentru utilizarea Serviciului DU.
 • Excluderea răspunderii pentru prejudicii indirecte. KNS NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICI UN FEL DE PREJUDICII INDIRECTE SAU BENEFICII NEREALIZATE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA, ALTERAREA SAU NEUTILIZAREA DATELOR, PROVENIND DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ORICĂREI SERVICIULUI DU.
 • Prescripţie. Dreptul la acțiune pentru orice pretenții provenind din sau în legătură cu orice Contract ori provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului DU se va prescrie în termen de un (1) an de la data la care respectivul drept a luat naștere. Orice acțiune ulterioară va fi respinsă ca prescrisă.
 1. SUSPENDAREA EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE
 • Cauze de suspendare. În cazul în care Clientul încalcă vreuna dintre restricţiile de utilizare a Serviciului DU, atunci KNS va putea suspenda cu efect imediat accesul la Serviciul DU sau utilizarea acestuia, prin transmiterea unei notificări prin email către Client.
 1. DURATĂ, REZILIERE ŞI DENUNŢARE
 • Aplicarea prezentelor Condiţii începe la data înregistrării contului de Client şi este valabilă până la renunţarea de către Client la Serviciul DU sau în termen de trei (3) ani de la data ultimei utilizări a acestuia.
 • Renunţarea la Serviciul DU. Clientul va putea renunţa oricând la utilizarea Serviciului DU, prin transmiterea unei notificări scrise către KNS la adresa de email prevăzută în Portal. Renunţarea va deveni efectivă în cinci (5) zile de primirea notificării de KNS.
 • Dacă una dintre Părţi (denumită în continuare „Partea în Culpă”) încalcă o obligaţie esenţială stabilită prin Contract şi nu remediază această încălcare în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei notificări scrise de la cealaltă Parte (denumită în continuare „Partea Prejudiciată”), atunci Partea Prejudiciată va putea rezilia Contractul de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti, prin transmiterea unei notificări scrise în acest sens.
 • Obligaţii Încetarea Contractului în orice mod nu are efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi.
 • Ştergerea Datelor. Ca efect al încetării Contractului, KNS va şterge imediat Datele de Acces la contul clientului şi va şterge Datele Clientului înregistrate în Portal în termen de trei (3) ani de la ultima utilizarea a Portalului de către Client. KNS nu are nici un fel de există nici o obligaţie pentru păstrarea Datelor Clinetului.
 • Efectele anumitor prevederi după încetarea Contractului. Prevederile pct. 1.5 (Protecţia datelor cu caracter personal), art. 3 (Garanţie), art. 4 (Proprietate Intelectuală şi Restricţii), art. 6 (Răspundere), art. 9 (Confidenţialitate), art. 10 (Legea aplicabilă şi Jurisidcţie şi art. 16 (Notificări) vor produce efecte şi după încetarea Contractului.
 1. CONFIDENŢIALITATE
 • Definiţie. Informaţie Confidenţială” înseamnă orice informaţie, transmisă anterior sau ulterior Datei Intrării în Vigoare, indiferent de suportul pe care este transmisă, şi care se referă la prezentul Contract, preţuri, tehnologii, secrete comerciale, programe pentru calculator (inclusiv orice soluţie tehnică, algoritm, procedeu, produs sau know-how-ul aferent, precum şi orice formă a unui program pentru calculator, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele), baze de date, secretele economice sau profesionale, date privind clientela, cesiunile, licenţele sau alte contracte în vigoare sau expirate, date privind relaţiile de afaceri, date financiare, planuri de dezvoltare sau de reorganizare şi/sau restructurare.
 • Obligaţia de confidenţialitate. Părţile vor proteja şi nu vor dezvălui în niciun mod vreunui terţ orice Informaţie Confidenţială. Părţile vor utiliza Informaţiile Confidenţiale numai în scopul îndeplinirii Contractului şi nu le vor putea utiliza în interes propriu în scopul de a concura, direct sau indirect, cu cealaltă Parte. Părţile vor putea dezvălui Informaţii Confidenţiale către angajaţii lor numai dacă o asemenea dezvăluire este necesară în vederea îndeplinirii obiectului Contractului şi numai dacă respectivii angajaţi sunt ţinuţi la rândul lor de o obligaţie de confidenţialitate în raport cu respectiva Parte.
 • Informaţii excluse. Nu va fi considerată Informaţie Confidenţială: (a) informaţia dobândită de oricare dintre Părţi în mod independent, fără a avea legătură cu cealaltă Parte, înainte de încheierea Contractului, (b) informaţia dobândită de oricare dintre Părţi de la un terţ după încheierea Contractului, dacă Partea care a dobândit informaţia nu este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate în raport cu terţul, sau (c) informaţia care a devenit publică din cauze independente de Partea care a primit informaţia.
 • Dezvăluirea potrivit legii. Oricare Parte va putea transmite Informaţii Confidenţiale la cererea unei autorităţi publice în exercitarea de către aceasta a atribuţiilor ei stabilite prin lege. În acest caz, în măsura permisă de lege, Partea în cauză va informa în cel mai scurt cealaltă Parte în legătură cu (a) natura cererii autorităţii publice, (b) informaţiile dezvăluite şi (c) data dezvăluirii acestora.
 1. LEGE APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIE
 • Legea aplicabilă. Contractul este guvernat de şi interpretat conform legii române.
 • Jurisdicţie. Orice litigii provenind din sau în legătură cu Contractul ori cu încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din municipiul Bucureşti.
 1. FORŢA MAJORĂ
 • Cazurile de forţă majoră. Nici una dintre Părţi nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a oricărei obligaţii din Contract, dacă aceasta este cauzată de forţa majoră. Forţa majoră include, fără limitare, război, ostilităţi militare; revolte, rebeliuni, proteste şi greve; inundaţii şi cutremure; întreruperi ale funcţionării reţelelor de transport şi distribuţie energie electrică sau a reţelelor de telecomunicaţii.
 • Notificarea forţei majore. Partea afectată de forţa majoră va transmite cât mai curând posibil celeilalte Părţi o notificare scrisă privind această împrejurare. Dacă forţa majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, atunci oricare dintre Părţi va putea denunţa Contractul fără despăgubiri. Denunţarea nu afectează obligaţiile deja scadente la acea dată producerii cazului de forţă majoră.
 1. CESIUNE
 • Drepturi netransmisibile. Clientul nu va putea cesiona Contractul sau drepturile ori obligaţiile conţinute de acesta fără acordul prealabil scris al KNS.
 • Cesiunea KNS. KNS va putea cesiona integral sau parţial Contractul sau orice drepturi provenind din acesta.
 1. NOTIFICĂRI
 • Transmiterea notificărilor. Orice notificare transmisă în baza Contractului va fi transmisă numai în scris, printr-un mijloc care să asigure confirmarea primirii, la adresele sau datele de contact menţionate în Portal (pentru KNS) şi la înregistrarea sau modificarea contului (pentru Client).
 1. NULITATE PARŢIALĂ
 • Dacă o instanţă competentă decide că o clauză din Documentele Contractuale, în orice măsură, este sau devine nulă ori nu poate fi pusă în executare, atunci respectiva clauză va fi considerată în măsura respectivă (şi numai în măsura respectivă) că nu face parte din Contract, iar restul prevederilor Contractului vor fi considerate în continuare ca fiind valabile şi obligatorii.